horizontal menus
 

Bygningsmodellering

HamboHus brukes til å planlegge et bygg. Bygget modelleres i HamboHus og informasjon produseres fra modellen.

Modellen inneholder byggets eksakte mål i tre dimensjoner og danner grunnlaget for de mest korrekte bygningsdokumenter det er mulig å produsere.

Informasjonen kan vises på skjermen og dokumenteres med tegninger og flere typer utskrifter, f.eks. materiallister og kapplister.

Utseender og byggemetoder er predefinert i HamboHus. Dette gjør det mulig å spesifisere huset med et minimum av data.

 

Simulert bygging

Etter at bygningsdelens plassering, volum og flater er bestemt i spesifiseringsfasen ber man HamboHus utføre en simulert bygging av huset.

Ved byggingen blir konstruksjonene i bindingsverksvegger, etasjeskillere, og taket plassert og dimensjonert ut fra predefinerte metoder. Metodene kan justeres for hvert enkelt hus.

Samtidig beregner HamboHus netto og brutto mengder for den enkelte bygningsdel, hva materialene koster og hvor lang tid det tar å bygge de enkelte komponenter og dermed hele bygget.

Resultatene fra den simulerte byggingen danner grunnlaget for konstruksjonstegninger, forskjellige materiallister, beskrivelsestekster, tidsberegninger og priskalkulasjon.

 

Anmeldelsestegninger

Anmeldelstegningene er vanligvis planer, snitt og fasader i målestokk 1:100 eller 1:200, perspektiv med terreng, og situasjonskart.

På plantegningene kan de forskjellige rom skilles fra hverandre med farger. Møblering og innredning kan på samme måte vises i forskjellige farger.

Fasader kan annoteres med tekst og grafikk, adskilt for hver fasaderetning eller på hver enkelt tegning.

Fasader og perspektiv kan fargelegges, også med bildemønstre (f.eks. jpg). Bilder av dører og vinduer kan legges inn.

På fasader og perspektiv vises terreng. På fasader kan terrenglinjen annoteres.

Fasader og perspektiv kan skyggelegges. Skyggeleggingen kan basere seg på huset geografiske plassering, nordretning og tidspunkt (dato og klokkeslett) for når skyggene skal regnes ut.

Situasjonskart lages ved ved å skanne inn kart og legge plan av huset oppå.

 

Presentasjonstegninger

For å vise hvordan huset passer inn i omgivelsene kan man legge en perspektivtegning oppå et bilde av omgivelsen.

Perspektiv av planene brukes til mer forståelig presentasjon av planløsninger. De forskjellige etasjene (nivåene) kan da vises hver for seg eller man kan velge å vise dem forskjøvet over hverandre.

Modellen kan overføres til andre programmer for videre manipulering. Det er laget support for HamboHus modeller i Google SketchUp.

 

Byggetegninger

Byggetegninger viser den geometriske modellen kombinert med resultater fra simulert bygging.

Vertikal oppdeling av veggene muliggjør sammensatte vegger med forskjellig innhold der hver del vises med forskjellig materialskravur.

Overkant og underkant vegg kan være forskjellig for hver del av veggen slik at en del kan dekke over etasjeskillerkant samtidig som resten av veggen står på etasjeskilleren. Overkant og underkant kan også være skrå, helt eller delvis. 

Utvendig kledning er som regel knyttet til utsiden av veggen, men kan avvike i både høyde- og lengderetning. Hvis kledningen flukter med andre sammenhengende etasjer, kan den beregnes og tegnes sammenhengende. Utvendig trepanel kan beregnes og tegnes i målestokk, også med tilpasning av over- og underligger ved siden av åpninger.

Vannbrett og bord over og under åpninger kan beregnes og tegnes samlet for åpninger nær hverandre.

Bindingsverktegninger viser plassering av stendere i veggen og i hjørner slik de skal bygges.

Metoden som benyttes for å angi hvordan taket skal se ut gjør det mulig å lage valgfrie takformer fra saltak til kirkespir.

Trappene vises på snitt og perspektiv og forenkler kontroll av fri passasjehøyde.

 

Konstruksjonstegninger

Ved simulert bygging av huset beregner HamboHus plassering, antall og dimensjon av byggets konstruksjoner dvs. bindingsverk, etasjeskillere, taksperrer, dragere og søyler.

Resultatet vises på egne tegninger som:

  • etasjeskillerplan
  • opprisstegning
  • taksperreplan

Konstruksjonene kan også vises i perspektiv for lettere forståelse av hvordan de forskjellige delene henger sammen og hvordan kreftene overføres.

 

Materiallister

"Materiallister" brukes som fellesbetegnelse for utskrifter som har informasjon om materialene som brukes i bygget og som er beregnet av HamboHus med simulert bygging. Eksempler er:

  • Bestillingslister fra leverandører
  • Materialer fra eget lager
  • Kapplister for byggeplass
  • Bestillingslister for prekappede materialer
  • Lister som viser hvor materialene skal brukes ("Bruk av materialer")
  • Oppstilling over materialer som medgår
  • Beskrivelsestekster
 

Mengdeberegning

Ved simulert bygging beregnes netto innebygget mengde for materialene som benyttes.

For de fleste materialer som leveres til byggeplassen vil den tilkjørte mengden måtte være større enn netto innebygget fordi noe av materialet kappes bort.

For at mengden som bestilles skal bli så riktig som mulig, benyttes forskjellige kapp-prosenter for de forskjellige bruksområder og materialtyper. F.eks. vil gipsplater med høyde tilpasset vegghøyden ha en annen kapp-prosent enn gipsplater med skrå overkant. Det vil gå med mer takstein når taket har grader og kil enn om taket har rette flater.

 

Prisberegning

Brutto materialmengde og netto materialpris (innkjøpspris + kostnader til frakt) brukes for beregning av materialpris.

Innkjøpspris for materialene kan oppdateres fra en liste, f.eks. fra en ekstern database.

Arbeidslønn beregnes ut fra netto materialmengde, beregnet tidsforbruk, og arbeidslønn.

Sammen med påslag kan man beregne pris til kunde.

 

Arbeidstid

HamboHus beregner arbeidstid på de enkelte komponentene i bygget. Arbeidstiden beregnes ut fra netto innebygget materialmengde og materialets plassering i bygget.

Beregningen tar hensyn til alle aktuelle tillegg og faktorer som påvirker tiden f.eks. dimensjon på materialene, lengdesortering, skrå topp, skjæring av stein i grad og kil, transporttillegg o.l.

Tidsberegningene kan tilpasses de forskjellige bygningstypene man har.

 
Hjem | Produkt | Metode | Last ned | Teknisk | Support| Forespørsel | Kontakt