horizontal menus
 

Arbeidsmetode - Lage modell

Tegn en vegg  

HamboHus arbeider med en modell av bygget. Et nytt prosjekt påbegynnes med å spesifisere modellen (i motsetning til å lage "tegninger"). HamboHus "vet" mye om bygging, noe som gir en betydelig automatiseringsgevinst. Byggekunnskap gjør at spesifikasjonene blir færre og at automatikken gjør mer.

Modellen lages ved å spesifisere de forskjellige bygningsdeler. Mye av prosessen foregår grafisk, men alle spesifikasjoner kan også vises og redigeres alfanumerisk.

Vanligvis begynner man med bærende konstruksjoner - vegger, etasjeskillere, og tak. Man kan starte med et helt nytt, tomt hus eller fra et annet hus.

Vegger

Vegg  

Veggene tegnes på planene for hver etasje. Som regel er det nok å spesifisere én linje og veggtypen. Veggtypen er vanligvis predefinert og angir tykkelse av delene og konstruksjonsmetode.

Hjørne  

HamboHus finner hjørnene automatisk, også for vegger som består av flere lag. Veggtyper inneholder angivelse av veggavslutningstyper som brukes automatisk i de forkskjellige tilfeller. På denne måten slipper man for det meste å forholde seg til de enkelte hjørner.

Vegg  

Veggene søker seg dynamisk oppover og nedover til tak og etasjeskillere (så fremt fast høyde ikke spesifiseres).

Dragere og søyler

Drager  

Dragere og søyler modelleres som egne objekter. Hver drager spesifiseres på samme måte som en vegg, mens søylene legges ut hver for seg.

Etasjeskillere

Drager  

Etasjeskillerne lages i bunnen av hver etasje. Som regel kan man "snappe" til veggene for å få hjørnene. HamboHus "vet" om opplager under og utstikk. Gjennomgående gulv og himling kan da lages enkelt. For hver etasjeskiller er det også en del spesifikasjoner ang. konstruksjon, bl.a. bjelkedimensjoner og åpninger.

Tak

Tak  

Fordi spesifisering av tak er komplisert er det vanlig i HamboHus å gjøre det i to steg. Store "takpolygoner" spesifiseres med angivelse av hvilke kanter skal danne flater. "Foreslå tak" utføres for å få automatisk beregnede høyder og skjæringslinjer. Alternativt kan de enkelte takflater spesifiseres direkte.

Kledning

Kledning  

Utvendig kledning modelleres adskilt fra vegger, men tar utgangspunkt i ytterveggene. Dermed er det vanligvis nok å spesifisere kledningstype.

Kledningsgeometri kan justeres adskilt fra veggene. Dette er vanlig f.eks. med kledning mot skrått terreng. Kledningsforhøyelse i gavlveggene lages automatisk.

Åpninger

Åpn  

Åpninger i veggene spesifiseres, og fylles med vinduer og dører. Åpningsstørrelsen justeres dynamisk etter innplassert vindu eller dør.

Vindu  

Kledning rundt åpningene modelleres for hver åpning. Det er mulig å dele sidebord mellom to åpninger og/eller slå sammen vannbrett over og/eller under. Sammenslåing kan styres parametrisk, slik at det skjer automatisk når åpningene kommer nærme hverandre.

Rom

Rom  

Definer innvendige rom med et dobbeltklikk eller med å tegne kantene. Få arealene beregnet og tegnet på planene.

Raffinere modellen

Når det viktigste er på plass raffineres modellen ved å legge mer til.

Se og justere

Skjerm vinduer  

Hele tiden kan man se modellen i forskjellige vinduer - plan, snitt, fasade, og oversikt. Man kan ha mange vinduer og kan veksle mellom dem som man selv ønsker. De fleste vinduer oppdateres automatisk når modellen endres.

Pizza  

På planene kan man tegne en eller flere arealer og be om flytting av alle punktene innenfor. Dette er nyttig for å kunne "strekke" eller "krympe" hele huset eller valgte arealer inne i huset.

Symboler

Symbol  

Symboler i HamboHus er parameteriserte objekter som kan ha utseende på alle tegningstyper, bl.a. plan, snitt, og fasade. Det er vanlig å plassere mange symboler på planene og i huset.

Trapp Møbler  

Legg til trapper, piper, innredning, møbler, sanitærutstyr v.hj.a predefinerte symbolene. Juster parametere i symbolene for å få varianter. Lag bildebiblioteker med varianter som er ofte brukt.

Gulv, himling, taktekking

Gulv  

Gulv og himling modelleres som egne objekter over og under etasjeskillere. Som regel dekker de etasjeskilleren minus utstikkene, men de kan avvike om nødvendig.

Taktekking modelleres som eget objekt på takflater.

Annoteringer

Tekst  

Legg til tekster og forklaringer. Disse legges direkte i modellen i forskjellige lag, noe som gjør det enkelt å få dem på mange tegningsark.

Ta ut resultater

Simulert bygging

Gjør "bygg" kommando for å simulere bygging.

Oppriss  

Bindingsverk i veggene beregnes. Mengder og kostnader beregnes basert på formeler som tar hensyn til geometrien. Beregningene kan være avanserte, med f.eks. tillegg for lave vegger eller for materialer som må transporteres opp i høyden.

Skiller  

Etasjeskiller og takkonstruksjoner beregnes med alle trebitene som skal være med. "Byggingen" er sterkt parameterstyret slik at det er mulig å gjøre geometriske endringer og så "bygge" på nytt.

Tegninger

Plasser  

Hvert tegningsark kan ha flere tegningsdeler, f.eks. flere fasader eller planer og snitt. Konstruksjonstegninger med tabeller, som oppriss og bjelkelagsplan, kan lages. Hvert ark og hver tegningsdel kan annotereres med symboler og tekster.

Tegningsdelene kan plasseres og klippes.

Bilder kan legges bak eller foran tegningene. Spesielt aktuelt er bilder av uteområder, busker og trær samt tomten der huset skal bygges.

Det er mulig å ha predefinerte tegninger eller lage dem på sparket. Mange vil ønske et sett med predefinerte tegningsarkspesifikasjoner.

Rapporter

Rapport  

Med rapporter menes alle typer lister som kan tas ut fra HamboHus. Det er vanlig med et sett predefinerte rappportdefinisjoner slik at rapportene enkelt kan tas ut.

Noen vanlige rapporter er lister over spesifikasjoner, slik som tegningslister, veggarealer, osv. Det finnes også materiallister, kjørelister, prislister, o.a.

Mer ...

Terreng

Terreng  

HamboHus inneholder enkel terrengmodellering. Det er basert på å angi terrengpunkter (før og etter) på tomten. Modellen beregnes som triangler med hjørner på punktene, slik at det blir mer nøyaktig med flere punkter. Modellen kan brukes for tegning av terrenglinjer på fasader og for visning av 3D oversikter med terreng.

Plasser huset i verden

Skygge  

Huset kan plasseres og orienteres i verdenen. Når det er gjort kan man angi solposisjon med dato og tid - og se hvor skyggene faller, også på terrenget.

Eksport

SketchUp  

Modellen kan eksporteres til Google SketchUp for videre presentasjon, f.eks. med filmsnutter. Det er gjort betydelig arbeid for å kunne eksportere en modell spesielt tilpasset SketchUp. Modellen er imidlertid uttrykt i DXF og vil dermed også kunne leses av andre systemer.

Tegninger kan lett tas ut som PDF. I tillegg er det mulig å skrive ut tegningslinjer i DXF.

Konfigurering (Leksikon)

De raske resultater som kan oppnås med HamboHus er basert på definisjoner konfigurert på en leksikon. HamboHus brukes til å definere og konfigurere leksikon og de aller fleste definisjonene kan konfigureres pr installasjon eller pr hus.

Leksikon  

Veggtyper angir laginndeling, utseende på tegninger, og konstruksjonsmetode inkl. detaljert parametrisering av bindingsverkalgoritmer. Veggavslutningstyper angir hvordan tegne og konstruere hjørner.

Symboldefinisjoner, dvs. parameteriserte objekter, defineres i et eget symbolspråk. Mange symboler leveres med HamboHus. Definisjonene er åpne, dvs. at nye definisjoner kan lages eller eksisterende skrives om.

Takkanter angir utseende og konstruksjon på forskjellige typer kanter, som grat, kil, osv. "Forslå tak" prøver å finne ut hvilken type kant det bør være og setter kanttypen automatisk.

Rapportdefinisjoner. Det finnes et predefinert sett med rapporter, men kunder vil ofte ønske egne tilpassede rapporter.

Materialdatabasen, som gir nødvendig data for å "bygge". HamboHus leveres med en standard database med ca. 3000 materialer. Det er også laget opplegg for å kunne importere eller oppdatere priser fra en ekstern liste.

 
Hjem | Produkt | Metode | Last ned | Teknisk | Support| Forespørsel | Kontakt